دکمه ها

دکمه های پیشفرض

[button href=”#” color=”ghost” dimension=”normal” icon=”هیچ” icon_size=”12″]لذت ببرید[/button][button href=”#” color=”flat-red” dimension=”normal” icon=”هیچ” icon_size=”12″]لذت ببرید[/button][button href=”#” color=”flat-orange” dimension=”normal” icon=”هیچ” icon_size=”12″]لذت ببرید[/button]

دکمه های آیکن دار

[button href=”#” color=”flat-red” dimension=”normal” icon=”phone” icon_size=”15″ class=”margin-right”]خرید قالب[/button][button href=”#” color=”ghost” dimension=”normal” icon=”phone” icon_size=”15″ class=”margin-right”]خرید قالب[/button]

دکمه های انیمیشن

[button href=”#” color=”flat-red” dimension=”normal” icon=”shopping-cart” icon_size=”18″ animation=”UtC”]خرید قالب[/button][button href=”#” color=”flat-red” dimension=”normal” icon=”long-arrow-left” icon_size=”10″ animation=”CtL”]خرید قالب[/button]