سوفله خوری

سوفله خوری چیست ؟ سوفله با پف سرو می شود بنابراین به وسیله ای نیاز داریم که آن را گرم نگه دارد تا زود سرد نشود و پف آن نخوابد بدین منظور از ظروف گرم نگه دارنده استفاده می کنیم که این گرما را به وسیله یک شمع برای ما ایجاد نمایند .

Showing 1–24 of 80 results